CMS솔루션마켓, 이온디 - 워드프레스, 라이믹스, 카페24, 그누보드, 엑셀

Contents Management System

<!-- #gnb by 김무건 || Elkha (elkha1914@hotmail.com) -->

<div id="gnb">

    <ul>

    <!--@foreach($main_menu->list as $key => $val)--><!--@if($val['link'])-->

        <li class="first_li<!--@if($val['selected'])-->{@$category[$tmp]=$val}{@$tmp++} selected<!--@end-->">

                                               

                                               

            <!--@if($val['list'])-->

            <ul>

                <!--@foreach($val['list'] as $k => $v)--><!--@if($v['link'])-->

                    <li class="second_li<!--@if($v['selected'])--> selected selected_2{@$category[$tmp]=$v}{@$tmp++}<!--@end-->">

                    </li>

                <!--@end--><!--@end-->

            </ul>

            <!--@end-->


        </li>

    <!--@end--><!--@end-->

    </ul>

</div>

<!-- // #gnb by 김무건 || Elkha (elkha1914@hotmail.com) -->

추천한 사람

 
댓글은 로그인 사용자만 작성 가능합니다. 로그인하기