CMS솔루션마켓, 이온디 - 워드프레스, 라이믹스, 카페24, 그누보드, 엑셀

Contents Management System

[XE] 직접 쿼리 날리기

2018년 01월 03일

1
2
3
$oDB = &DB::getInstance();
$query = $oDB->_query('쿼리');
$result = $oDB->_fetch($query);

XML 쿼리를 사용하지 않고 직접 쿼리를 날리는 방법입니다.

결과값은 배열입니다.


출처 http://blog.lansi.kr/?p=416{@
 $oDB = &DB::getInstance();
 $query = $oDB->_query('select * from xe_coaching_result where no = '.$value1 );
 $result = $oDB->_fetch($query);
 }
 결과 :
 <!--@if(!is_array($result))-->
 {@$result = array($result)}
 <!--@end-->
 <!--@foreach($result as $no=>$val)-->
 {$val->comment}
 <!--@end-->
{@
 $oDB = &DB::getInstance();
 $query = $oDB->_query('select count(*) as total from xe_documents where module_srl = 게시판모듈번호');
 $result = $oDB->_fetch($query);
}
{$result->total}
이렇게 하면 나옵니다.

카테고리별로 뽑는다면
쿼리문을

$query = $oDB->_query('select count(*) as total from xe_documents where module_srl = 게시판모듈번호 and category_srl = 카테고리번호);
이렇게 하면 나옵니다.{@

 $oDB = &DB::getInstance();

 $query = $oDB->_query('select count(*) as total from xe_documents where module_srl ='.$module_info->module_srl);

 $result = $oDB->_fetch($query);

}$oDB = &DB::getInstance();

$query = $oDB->_query(" update xe_member set nick_name='".$nickname."' where member_srl=$member_srl ");

    $result = $oDB->_fetch($query);

추천한 사람

 
댓글은 로그인 사용자만 작성 가능합니다. 로그인하기