CMS솔루션마켓, 이온디 - 워드프레스, 라이믹스, 카페24, 그누보드, 엑셀

Contents Management System

xe/modules/board/skins/sketchbook5/_list_webzine.html

웹진 스킨에 적용하는 방법 

    <!--// 일반 목록 -->
    <li loop="$document_list=>$no,$document" class="<!--@if($document_srl==$document->document_srl)-->select <!--@end-->clear">

    <!--// 일반 목록 -->
<li loop="$document_list=>$no,$document" class="<!--@if($document_srl==$document->document_srl)-->select <!--@end-->clear" cond="$document->variables[status]!='SECRET'||$logged_info->is_admin=='Y'||$logged_info->member_srl==$document->variables[member_srl]">

 

xe/modules/board/skins/sketchbook5/_list_gallery.html

갤러리 스킨에 적용하는 방법

<!--// 일반 목록 시작 -->
<li loop="$document_list=>$no,$document" class="select"|cond="$document_srl==$document->document_srl">
    <div class="tmb_wrp ribbon_v{$mi->ribbon_style}">

<!--// 일반 목록 시작 -->
<li loop="$document_list=>$no,$document" class="select"|cond="$document_srl==$document->document_srl">
<div class="tmb_wrp ribbon_v{$mi->ribbon_style}" cond="$document->variables[status]!='SECRET'||$logged_info->is_admin=='Y'||$logged_info->member_srl==$document->variables[member_srl]">

이렇게 하면 중간 중간 이가 빠진것처럼 나타남 

 

이렇게 적용하는 경우
한페이지에 표시되는 글 수를 10개로 설정한 경우 비밀글이 2개라면
8개만 표시되는 문제점이 있음.

 

관련 내용 참조(출처) 

https://www.xpressengine.com/index.php?document_srl=20542317&search_keyword=%EB%B9%84%EB%B0%80%EA%B8%80&mid=qna

추천한 사람

 
댓글은 로그인 사용자만 작성 가능합니다. 로그인하기